Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd vs

Doorwerkregeling

Whitepaper

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Sinds de komst van de Wet Werken na de AOW-gerechtigde Leeftijd is het voor werkgevers nog gemakkelijker om werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, door te laten werken binnen de organisatie. Met de Wet Werken na de AOW-gerechtigde Leeftijd worden enkele bepalingen weggenomen die het doorwerken door AOW-gerechtigden bemoeilijkten. Zo wordt in de Wet Werken na de AOW-gerechtigde Leeftijd de plicht tot loondoorbetaling bij ziekte beperkt tot 13 weken. Ook kunnen werkgevers afwijken van de in de Wet Werk en Zekerheid geldende eis dat werknemers maximaal 3 tijdelijke contracten in 2 jaar mogen krijgen. In het oorspronkelijke voorstel was de mogelijkheid gecreëerd om dat per cao te regelen. De Kamer heeft daar een wettelijke bepaling van gemaakt, omdat niet alle werknemers onder een cao vallen. In de Wet Werken na de AOW-gerechtigde Leeftijd is geregeld 6 tijdelijke contracten in 4 jaar.

De gedachte bij de Wet Werken na de AOW-gerechtigde Leeftijd is dat kennis en ervaring behouden blijven en kan worden doorgegeven aan jongere werknemers. Met de oplopende vergrijzing en ontgroening een welkome aanvulling in de arbeidsmarkt.

Daarnaast is er gedacht aan werknemers die om verschillende redenen behoefte hebben om door te werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Niet iedere gepensioneerde is ‘versleten’ of wilt stoppen met werken.

Met de wetgeving zijn er nu maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de jongere werknemers niet door gepensioneerde werknemers op de arbeidsmarkt verdrongen worden. Daarom moeten werknemers na pensionering tenminste minimumloon ontvangen en geldt ook de first-out bepaling.

Doorwerkregeling

De doorwerkregeling betekent zorgeloos doorwerken na pensioen voor opdrachtgever en doorwerker. De doorwerker sluit met Doorwerkgever B.V. een Doorwerkovereenkomst waarop de doorwerkregeling van toepassing is. De doorwerkregeling is een voorwaardenpakket gebaseerd op de Opting-in methode. Doorwerkgever B.V. sluit met opdrachtgevers een Overeenkomst van Opdracht. De doorwerkregeling is afgestemd met de Belastingdienst. Het grote voordeel van de doorwerkregeling is dat de doorwerker en de opdrachtgever optimale flexibiliteit hebben in de duur van de opdracht en bijbehorende voorwaarden. Een keer de overeenkomsten afgesloten maken onbeperkte inzet mogelijk. De opdrachtgever zorgt op de werkvloer voor de doorwerker terwijl Doorwerkgever B.V. verantwoordelijk is voor de contractuele afhandeling en verplichtingen.

Doorwerker.nl is een gevolmachtigde van Doorwerkgever B.V.. Doorwerker.nl helpt bedrijven die (willen) werken met werknemers na pensionering met profilering, matching, informatie, advies en ondersteuning.

Checklist doorwerken na pensioen

Direct doorwerken na AOW
Doorwerkregeling

Direct doorwerken is mogelijk na pensioenontslag.

Wet werken na AOW

Werkgevers kunnen direct na pensioenontslag een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd sluiten.
     Voorwaarde: Contract is rechtsgeldig beëindigd.

Toelichting

Zowel via de doorwerkregeling als de Wet werken na AOW is het mogelijk om bij het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd direct door te werken. Een voorwaarde bij de Wet werken na AOW is dat het contract van de werknemer rechtsgeldig beëindigd moet zijn voor het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. In sommige gevallen is dit in de arbeidsovereenkomst al automatisch opgenomen. Is dit niet het geval, dan moet de werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen. Hierbij geldt een opzegtermijn van één maand. De opzegging hoeft niet getoetst te worden door het UWV of de rechter.

Geen pensioenpremie afdragen
Doorwerkregeling

Klopt. De doorwerker staat niet op uw loonlijst.

Wet werken na AOW

U dient mogelijk pensioenpremie te betalen. U ‘behandelt’ de AOW-gerechtigde
    werknemer hetzelfde als uw overige werknemers.

 

Toelichting

Op grond van de doorwerkregeling hoeft nooit pensioenpremie afgedragen te worden. De werkgever betaalt wel pensioenpremie als de werknemer via de Wet werken na AOW aan het werk gaat en geldt dat de AOW-gerechtigde werknemer gelijk behandelt dient te worden als de overige werknemers.

Geen periode en keten
Doorwerkregeling

Klopt. Optimale flexibiliteit.

Wet werken na AOW

Maximaal 6 tijdelijke overeenkomsten in 4 jaar, hierna geldt een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

 

Toelichting

Wanneer een werkgever via de Wet werken na AOW met een AOW-gerechtigde werknemer wil doorwerken heeft hij te maken met een keten van tijdelijke contracten. De werkgever mag 6 tijdelijke contracten in 4 jaar (48 maanden) verstrekken voordat de AOW gerechtigde werknemer een vast contract moet krijgen. De keten gaat pas in vanaf het moment dat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en blijft in stand wanneer de periode tussen de contracten niet langer dan 6 maanden is. Bij de doorwerkregeling is dit niet het geval. De opdrachtgever hoeft zich niet druk te maken om het aantal en duur van de tijdelijke contracten en de periode hiertussen.

Stopzetten van de werkzaamheden
Doorwerkregeling

Dit is in principe ieder moment mogelijk.

Wet werken na AOW

De normale regels voor opzegging of ontbinding van de arbeidsovereenkomst gelden voor de AOW-gerechtigde werknemer.

 

Toelichting

Wanneer de werkgever een AOW-gerechtigde werknemer in dienst heeft via de Wet werken na AOW en hij wil het contract (onbepaalde tijd) stopzetten, dan heeft hij te maken met een opzegtermijn. In het geval van de doorwerkregeling hoeft de opdrachtgever zich niet druk te maken. Zowel de opdrachtgever als de doorwerker kan ieder moment het contract stopzetten afhankelijk van de afspraken. In beide gevallen hoeft een werkgever geen transitievergoeding aan de gepensioneerde werknemer/doorwerker te betalen, omdat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt.

Geen cao-loon van toepassing
Doorwerkregeling

Het is mogelijk een andere vergoeding overeen te komen.

Wet werken na AOW

AOW-gerechtigden hebben minimaal recht op het minimumloon en vakantiebijslag. Daarbij geldt: gelijk werk is gelijk loon.

 

Toelichting

De AOW-gerechtigde werknemer heeft recht op ten minste het minimumloon en vakantie-toeslag wanneer hij aan het werk gaat via de Wet werken na AOW. Als er een cao van toepassing is, moet de AOW-gerechtigde werknemer hetzelfde cao-loon ontvangen als de andere werknemers die hetzelfde werk doen. Doorwerkgever BV vraagt opdrachtgevers een vergoeding van minimaal €13,- (bruto) per gewerkt uur te betalen aan doorwerkers (indexjaar 2021, CPI van toepassing). Doorwerkgever BV reserveert geen vakantiedagen, feestdagen en vakantiegeld, maar keert de vergoeding uit als een all-in loon.

Geen re-integratie verplichting
Doorwerkregeling

Klopt.

Wet werken na AOW

Verplichting van max.13 weken voor functies binnen de eigen onderneming.

 

Toelichting

Wanneer een werkgever een AOW-gerechtigde werknemer in dienst heeft via de Wet werken na AOW, dan heeft de werkgever een re-integratieverplichting bij ziekte. De werkgever dient de AOW-gerechtigde werknemer maximaal 13 weken te re-integreren op functies binnen de organisatie. Gaat de doorwerker aan het werk via de doorwerkregeling dan is dit niet het geval.

Doorwerken met vroeggepensioneerden
Doorwerkregeling

U kunt doorwerken met vroeggepensioneerden.

Wet werken na AOW

Nee, een werknemer moet AOW-gerechtigd zijn.

 

Toelichting

Het is niet mogelijk om via de Wet werken na AOW door te werken met vroeggepensioneerden. Deze vallen onderreguliere wetgeving. Via de doorwerkregeling kunnen vroeggepensioneerden wel doorwerken, vanwege de afspraak die Doorwerkgever B.V. heeft met de Belastingdienst.

Geen first-out bepaling
Doorwerkregeling

Klopt. Mits de doorwerker een contract heeft korter dan 26 weken.

Wet werken na AOW

Bij bedrijfseconomisch ontslag zal de AOW-gerechtigde medewerker als eerste in aanmerking komen voor ontslag (first-out
    bepaling).

 

Toelichting

Wanneer werkgevers om bedrijfseconomische redenen werknemers moeten ontslaan komen via de Wet werken na AOW de AOW-gerechtigde werknemers als eerste in aanmerking. Dit gaat dan volgens het ’last-in-first-out’-principe. Doorwerkers via de doorwerkregeling staan niet op de loonlijst. Zij kunnen dus flexibel blijven doorwerken mits zij een contract hebben van 26 weken en hun inzet niet structureel is.

“77% van onze doorwerkers geeft ons als cijfer

een 9 of hoger…”

Doorwerker tevredenheidsonderzoek 2020

Doorwerken na je pensioen

Benieuwd naar alle voordelen van de doorwerkregeling? Laat je naam en e-mailadres achter en lees er alles over in onze whitepaper.

You have Successfully Subscribed!